Oferta

Firma Medical Team przeprowadza całościowo kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy zakończone egzaminem, jak i kursy re-certyfikacji. Prowadzone kursy są zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Założenia organizacyjno – prawne

Cel główny kształcenia:
Celem kształcenia jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem PRM do realizacji zadań z zakresu  ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia , do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe cele kształcenia:
1. utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy
2. zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
3. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy
4. kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe

Czas trwania kursu:
Łączny czas trwania kursu to 66 godzin, w tym:
25 godzin zajęć teoretycznych
41 godzin zajęć praktycznych

Uczestnicy kursu: 
W kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy mogą uczestniczyć osoby:
–  pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
– zatrudnione lub pełniące służbę w jednostkach współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15, lub będąca członkiem tych jednostek (PSP, OSP, WOPR, GOPR, TOPR, inne organizacje ratownicze, które, w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem).
Plan nauczania

LP                             TEMATY Liczba zajęć:

 

teoretycznych praktycznych
1

Organizacja ratownictwa medycznego – podstawy prawne

1

2 Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, miejsce zdarzenia

2

1

3 Zestawy ratownicze, dezynfekcja sprzętu

2

3

4 Elementy anatomii i fizjologii, ocena poszkodowanego, badania wstępne oraz szczegółowe

2

2

5 Poszkodowany nieprzytomny

1

1

6 Resuscytacja (dorosły, dziecko, niemowlę, noworodek, sytuacje szczególne)

2

8

7 Zasady defibrylacji poszkodowanego metodą półautomatyczną i automatyczną

1

2

8 Wstrząs

2

9 Inne stany nagłe – drgawki, cukrzyca, zawał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie

2

10 Urazy mechaniczne i obrażenia – złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy, kończyn

3

8

11 Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru

2

1

12 Taktyka działań ratowniczych – zdarzenia masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logistyka

2

4

13 Ewakuacja ze strefy zagrożenia

2

2

14 Udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych

7

15 Psychologiczne aspekty wsparcia poszkodowanych

1

2

Liczba godzin ogółem

25

41

 

Kursy kwalifikowanej pierwszej pomocy organizujemy w trzech weekendowych turach (piątek, sobota, niedziela)  lub w systemie stacjonarnym dzień po dniu.

Atutem firmy Medical Team jest możliwość dojazdu do Państwa, celem przeprowadzenia kursu. W pozostałych przypadkach kurs przeprowadzamy w miejscu wskazanym przez Organizatora.

Koszt kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy ustalany jest indywidualnie.